ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последно изменение: 29.03.2021г.

С настоящата декларация за поверителност ние, „ЕСИЛОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Ви информираме какви Ваши лични данни събираме когато посещавате нашия уебсайт или използвате нашите услуги, с каква цел ги събираме и какво правим с тези данни. Вашите лични данни са всяка информация, свързана с Вас, включително Вашите имена и данни за контакт като домашен адрес, телефонен номер или имейл адрес.

Молим Ви да отделите от Вашето време, за да се запознаете внимателно с настоящата Декларация за поверителност, защото е важно да разберете напълно как ние обработваме Вашите лични данни и как защитаваме тяхната поверителност. Ако имате някакви въпроси относно начина, по който използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на следните адреси:

Нашите координати за контакт са: „ЕСИЛОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1504, 
ул. Сан Стефано 22, вх.В, ет.2, тел.:0700 19 400, имейл:office@essilor.bg

Длъжностното лице по защита на данните, назначено от нашата Група, е: г-н Лорен Тейсандие (Laurent Teyssandier), адрес: Essilor International, 147, Rue de Paris – F-94220 Charenton Le Pont, тел.: +33 (0)6 95 32 86 35, имейл: laurent.teyssandier@essilor.com.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Данни, които събираме когато посещавате нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт, ние автоматично събираме и съхраняваме някои свързани с Вас данни в нашите сървърни дневници и в „бисквитките”, които представляват малки текстови файлове, инсталирани на Вашия компютър при Вашето влизане в нашия уебсайт.

Тези данни не ни позволяват да Ви идентифицираме директно; при все това, технологичният процес записва данни, свързани с Вашите действия в нашия уебсайт, като примерно страниците, които сте посетили, датата и часа на посещението на тези страници, Вашите заявки за търсене, информация за Вашето устройство (хардуерен модел, версия на операционната система, уникален идентификатор на устройството, адрес на интернет протокола, хардуерни настройки, тип на браузъра, език на браузъра), датата и часа на Вашата заявка и URL адреса.

Предоставянето на Вашите лични данни не се изисква задължително, ако желаете единствено да разгледате нашия уебсайт. Това означава, че може да откажете да приемате „бисквитки”, като конфигурирате съответно Вашия уеб браузър (за повече информация, вижте раздела „Помощ” на Вашия уеб браузър). Въпреки това молим да имате предвид, че отказът от „бисквитки” може да наруши навигацията на нашия уебсайт, по-специално като Ви пречи да имате достъп до определени секции и части от него.

Данни, които събираме когато се регистрирате или когато поръчвате продукти

Някои от услугите, предлагани на нашия уебсайт, може да изискват Вашата регистрация. Ако искате да използвате тези услуги, ще Ви помолим да ни предоставите Ваши лични данни. Ще Ви бъдем благодарни, ако тези данни са пълни и точни и Ви молим да ни информирате своевременно в случай на необходимост Вашите лични данни да бъдат актуализирани. Ако не ни предоставите пълни и точни данни или ако не ни информирате своевременно, че Вашите данни следва да бъдат актуализирани, можем да бъдем поставени в невъзможност да изпълним исканите от Вас услуги.

Събираме следните категории Ваши лични данни

Данни за идентификация, включително име, телефонен номер, имейл адрес, домашен адрес, потребителско име и парола.
ИТ данни, включително данни, свързани с Вашите действия в нашия уебсайт, като примерно страниците, които сте посетили, датата и часа на посещението на тези страници, Вашите заявки за търсене, информация за Вашето устройство (хардуерен модел, версия на операционната система, уникален идентификатор на устройството, адрес на интернет протокола, хардуерни настройки, тип на браузъра, език на браузъра), датата и часа на Вашата заявка и URL адрес.
 

Kак използваме данните, които събираме

Ние използваме Вашите лични данни само при стриктно спазване на действащата нормативна рамка. Понякога ще използваме Вашите лични данни, защото законодателството изисква от нас това. При всички положения, ние не взимаме автоматизирани решения единствено въз основа на автоматизирано обработване, които могат да породят правни последствия за Вас или да Ви засегнат в значителна степен.

Ние използваме Вашите лични данни за всички или някои от следните цели:

Ние използваме Вашите данни за идентификация:

(i) за да можем да обработим Вашите заявки. Правното основание за това обработване е чл. 6, ал. 1, буква (б) от Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД”), която разпоредба ни позволява да обработваме лични данни във връзка с предприемането на стъпки по сключване и изпълнението на договори.

(ii) за целите на комуникацията, анимацията и търговската промоция. Използването за тези цели се основана на Вашето съгласие по смисъла на чл.5, ал.1, буква (а) от ОРЗД, както и на нашия законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква (е) от ОРЗД да разгледаме и да отговорим своевременно на Вашето писмо или запитване.
Ние използваме Вашите ИТ данни:

(i) за да Ви идентифицираме и да Ви предоставим най-доброто изживяване, когато посещавате нашия уебсайт.

(ii) за да установим броя на крайните потребители, които посещават нашия уебсайт, и да анализираме статистически данни, свързани с тяхната активност

(iii) за да подобрим нашия уебсайт

Използването за тези цели се основава на Вашето съгласие, по смисъла на чл.6, ал.1, буква (а) от ОРЗД, както и на нашия законен интерес по смисъла на чл.6, ал.1, буква (е) от ОЗРД да осигурим ефективността и подобрението на нашия уебсайт

Kолко дълго съхраняваме събираните от нас лични данни

Сроковете за съхранение на Вашите лични данни зависят от конкретната цел, за която събираме тези данни, и наличието или липсата на законови изисквания по отношение на съхранението на някои от различните видове изявления и документи. Дори да не сме в състояние да опишем в настоящата Декларация всички възможни срокове на съхранение в достатъчно структуриран и четлив формат, молим да имате предвид, че при всички положения ние ще пазим Вашите лични данни само (i) докато те са необходими за постигане на съответната цел, за която са събрани; (ii) докато те са необходим във връзка с нашите договорни отношения с Вас или защитата на нашите права; (iii) докато оттеглите Вашето съгласие, освен ако няма друго правно основание за обработването, и/или (iv) до изтичането на законоустановените срокове за съхранение на документите, в които Вашите лични данни фигурират.

 

Kак споделяме лични данни

Информираме Ви, че можем да споделяме Вашите лични данни с други дружества от групата ESSILOR, както и нашите счетоводители, правни консултанти и подизпълнители, имащи отношение към изпълнението на сключените с Вас договори. Ние няма да споделяме Ваши лични данни с получатели, установени извън територията на Европейския съюз/Европейската икономическа зона

 

Kак защитаваме личните данни

Ние сме въвели подходящи мерки за защита на Вашите лични данни срещу неоторизиран достъп, използване или разкриване, включително, но не само:

Ние внедряваме и поддържаме сложни технически мерки, за да гарантираме, че Вашите лични данни се записват и обработват в пълна конфиденциалност и сигурност.
Ние прилагаме и поддържаме подходящи ограничения на достъпа до Вашите лични данни и наблюдение на достъпа, използването и преноса на личните данни.
Всички наши служители, които имат достъп до Вашите лични данни, са длъжни да сключат с нас споразумения за неразкриване на информация или други подобни уговорки, по силата на които те са задължени да спазват нашите изисквания за поверителност на данните.
Ние изискваме от всички наши бизнес партньори и доставчици на услуги – трети страни, с които можем да споделяме Вашите лични данни, да се съобразят с приложимите изисквания за поверителност на данните.
Ние предоставяме редовно обучение за защита на личните данни на нашите служители и на трети страни, които имат достъп до получените от нас лични данни.
 

С какви права разполагате

Съгласно приложимото законодателство за защита на данните, Вие разполагате със следните права:

на достъп, коригиране и/или изтриване на Вашите лични данни;
да поискате ограничаване или да възразите срещу тяхното обработване;
да ни уведомите, че не желаете да получавате маркетинг информация;
при определени обстоятелства, да поискате прехвърлянето на Вашите лични данни към трета страна;
ако обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, да оттеглите Вашето съгласие, без това да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето му.
Ние поемаме ангажимента да Ви позволим да упражнявате Вашите права по най-добрия начин: за да направите това, имате възможност да се свържете с нас като използвате координатите за контакт, посочени в началото на тази Декларация за поверителност. Молим Ви да ни предоставите следната информация, за да можем да реагираме на Вашето искане с необходимото внимание:

Вашето име и фамилия, адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец (или дата и място на раждане на чужденец), за да можем да проверим Вашата самоличност;

Адрес за кореспонденция, ако е различен от посочения от Вас съгласно предходната точка;
Описание на Вашето конкретно искане (с други думи, какви права желаете да упражните и защо);

Предпочитана форма за получаване на нашия отговор;и
датата на Вашето искане и Вашия подпис.

Съгласно изискванията на чл.376 от Закона за защита на личните данни, Вашето запитване следва да ни бъде изпратено под формата на заявление в писмен вид. Заявлението може да ни бъде изпратено и по електронен път, при условие, че е подписано с квалифициран електронен подпис. При подаване на заявлението от упълномощено лице, Ви молим да приложите и съответното пълномощно.
Ако нашият отговор не е удовлетворителен за Вас, можете също така да подадете жалба относно извършваното от нас обработване на Вашите лични данни до компетентния надзорен орган (в Р. България – до Комисия за защита на личните данни).

 

Изменения на тази декларация за поверителност

Ние редовно преразглеждаме настоящата Декларация за поверителност, включително за да приведем нейното съдържание в съответствие с въведени нови изисквания на законодателството за защита на данните. При всички положения, дори и в случай на изменение на тази Декларация за поверителност, ние няма да намалим или да ограничим Вашите права по тази Декларация за поверителност без Вашето изрично съгласие или ако това не се изисква от нас по силата на нормативна разпоредба.